المركز النفسي الاجتماعي للمهاجرين والمهاجرات في ولاية سكسونيا أنهالت

درباره ما

PSZ و St. Johannis GmBH

مرکز رونشناسی برای مهاجران درایالت زاکسن آنهالت تنها مرکز تخصصی درمانی برای مهاجران است .
مرکز رونشناسی ایالت زاکسن آنهالت از سال ۲۰۰۶در حال فعالیت است و در دو مکان هاله و ماگدبورگ (از سال۲۰۱۰) فعالیت می کند.
مرکز روانشناسی-اجتماعی در ایالت زاکسن-آنهالت یکی از اعضای این کارگروه از مراکز روانشناسی اجتماعی در سطح فدرال برای پناهندگان و قربانیان شکنجه است که طبق دستور
آنها عمل می کند.

از سال ۲۰۱۲، مرکز روانشناسی-اجتماعی در زاکسن-آنهالت توسط
St. Johannis GmbH.
حمایت مالی می شود

در سراسر ایالت در زمینه های مختلف کار مهاجرت. مشاوره و پشتیبانی جداگانه مطابق با قانون پذیرش زاکسن-آنهالت، خدمات مشاوره برای مهاجران بزرگسال و
خدمات جوانان مهاجر در سه مکان ارائه می شود.